rotkehlchen.jpg

singender Rotkehlchenhahn
singender Rotkehlchenhahn