Ex-Muslim-Konferenz_Initiative an der Basis.jpg

Das Podium der "Ex-Muslim-Konferenz"
Das Podium der "Ex-Muslim-Konferenz". Von links: Veedu Vidz, Mimzy Vidz, Armin Navabi, Kian Kermanshahi, Harris Sultan, Mohamed Hisham