800px-palais_trautson_vienn.gif

Justizministerium im Palais Trautson / Foto: wikimedia commons (Gryffindor)